+48 718 808 324
         +46 762 820 774
Regulamin

JASNE REGUŁY
DOBREJ WSPÓŁPRACY

 

Każdy zapis w tym regulaminie powstał, by chronić klientów oraz jasno informować ich o naszej ofercie.To zasady, które spisaliśmy z myślą o wieloletniej dobrej współpracy.

 

Jeśli działasz w związku z wykonywaną działalnością, w szczególności gospodarczą lub zawodową(np. jako sklep internetowy) i jesteś usługobiorcą, który nadaje przesyłkę za pośrednictwem naszego serwisu to jesteś administratorem danych osobowych osób, które wskazujesz w formularzu zamówienia usługi kurierskiej. Nasz serwis w tym wypadku jest podmiotem przetwarzającym te dane. W związku z powyższym jesteśmy zobowiązani do zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych – Ty jako administrator danych osobowych, a administrator serwisu www.shipplace.pl  – jako podmiot przetwarzający dane osobowe. Niniejszą umowę możemy zawrzeć na podstawie art. 28 ust 9 RODO w formie elektronicznej . Poniżej masz udostępnioną przykładową umowę powierzenia.

Umowa powierzenia (pobierz pdf)

Regulamin serwisu (pobierz pdf)

 

 

Regulamin serwisu shipplace.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez Scandinavian Cargo z siedzibą w Örbyhus (Szwecja). Usługi przewozu oraz usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego shipplace.pl (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”).
 2. Scandinavian Cargo z siedzibą w Örbyhus (Szwecja) zostało zarejestrowane w Bolagsvertket pod Organisationsnummer 780217-1194.

 

§2. Definicje

 1. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Dostawa - oznacza dostarczenie przesyłki określonej w zamówieniu, wskazanemu przez Użytkownika odbiorcy, dokonane przez Usługodawcę za pośrednictwem Dostawcy, lub w ramach transportu własnego Usługodawcy (w zależności od wyboru Użytkownika).
 3. Dostawca - oznacza firmę kurierską, za pośrednictwem której Usługodawca realizuje Dostawy przesyłek:
  a) DPD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ;
  b) "UPS Polska" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;
  c) DHL Parcel Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;
  d) Scandinavian Cargo z siedzibą w Örbyhus (Szwecja) (transport własny).
 4. Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Użytkownika podczas Rejestracji w Serwisie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym.
 5. Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Konto Użytkownika - oznacza indywidualny dla każdego Użytkownika panel, uruchomiony na jego rzecz przez Usługodawcę, po dokonaniu przez Użytkownika Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Użytkownika.
 7. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 8. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.
 9. Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Użytkownika ze wszystkich funkcjonalności Serwisu Internetowego.
 10. Strona Internetowa Serwisu - oznacza strony internetowe, pod którymi Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy, działające w domenie shipplace.pl.
 11. Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Użytkownikowi lub Usługodawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
 12. Umowa - oznacza umowę zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Użytkownikiem a Usługodawcą.
 13. Usługa przewozu ("Usługa") - usługa polegająca na przewozie rzeczy, wykonywanym odpłatnie na podstawie Umowy zawartej z Usługodawcą, przez uprawnionych do tego Dostawców.
 14. Usługodawca - oznacza Scandinavian Cargo z siedzibą w Örbyhus (Szwecja) (748 42), Gyllbyvägen 10, SE780217119401, wpisaną do rejestru spółek Bolagsverket w 2018.09.19; e-mail: biuro@shipplace.pl, będącą jednocześnie właścicielem Serwisu Internetowego.
 15. Użytkownik - oznacza podmiot korzystający z funkcjonalności Serwisu Internetowego, na rzecz którego świadczone są usługi przez Usługodawcę oraz z którym może być zawarta Umowa, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych.

 

§3. Postanowienia ogólne i korzystanie z Serwisu Internetowego

 1. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Serwisu, a także do wzorców, formularzy, zamieszczanych na Stronie Internetowej Serwisu (z wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Serwisu, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Usługodawcy wyrażoną na piśmie.
 2. Usługodawca dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Serwisu to
  przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 66 lub FireFox 60 lub Opera 53 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona internetowa Serwisu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.
 3. Usługodawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Użytkowników ze Strony Internetowej Serwisu, zapisywane są przez serwer Usługodawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Serwisu na urządzeniach końcowych Użytkowników. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Użytkownik może wyłączyć
  mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Usługodawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Serwisu.
 4. W celu złożenia zamówienia w Serwisie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu, konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Użytkownika Serwisu Internetowego, Strony Internetowej Serwisu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Usługodawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 6. Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące
  tożsamość korzystających z sieci Internet. Usługodawca nigdy nie zwraca się do Użytkownika z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.
 7. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu Internetowego w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy, tj. działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści niezwiązanych z działalnością Usługodawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.

 

§4. Rejestracja

 1. W celu utworzenia Konta Użytkownika, Użytkownik obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji. 
 2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Serwisie Internetowym.
 3. W celu Rejestracji, Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Użytkownik ustala indywidualne Hasło.
 4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Użytkownik ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 5. W trakcie Rejestracji Użytkownik może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Usługodawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Użytkownika, a także o znanych Usługodawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych.
 6. Wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia z Usługodawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Użytkownika. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Usługodawcy stosownego oświadczenia Użytkownika. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 7. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Użytkownik otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Usługodawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Użytkownika, zaś Użytkownik uzyskuje możliwość dostępu do Konta Użytkownika i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.

 

§5. Usługi nieodpłatne

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników, drogą elektroniczną
  usługi nieodpłatne:
  a) Formularz kontaktowy;
  b) Newsletter;
  c) Prowadzenie Konta Użytkownika;
  d) Znajdź przesyłkę.
 2. Usługi wskazane w §5 ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Użytkowników w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
 4. Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Serwisu wiadomości do Usługodawcy.
 5. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz kontaktowy, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Usługodawcy.
 6. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Użytkownik, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Użytkownik otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym link aktywacyjny, w celu potwierdzenia zapisania się na subskrypcję Newsletter. Z chwilą aktywacji linku przez Użytkownika zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter. Użytkownik może dodatkowo dobrowolnie, podczas Rejestracji lub składania zamówienia, zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub formularzu zamówienia, w celu subskrypcji usługi Newsletter. Wyrażenie przez Użytkownika zgody nie warunkuje możliwości dokonania Rejestracji bądź złożenia zamówienia. W takim przypadku Usługodawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Użytkownika, a także o znanych Usługodawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Usługodawcy stosownego oświadczenia Użytkownika. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 7. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Usługodawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych usługach w ofercie Usługodawcy. Newsletter przesyłany jest przez Usługodawcę do wszystkich Użytkowników, którzy dokonali subskrypcji.
 8. Każdy Newsletter kierowany do danych Użytkowników zawiera w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.
 9. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem dezaktywacji odpowiedniego pola w Koncie Użytkownika.
 10. Usługa Prowadzenie Konta Użytkownika dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Użytkownikowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Serwisu, umożliwiającego Użytkownikowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych.
 11. Użytkownik, który dokonał Rejestracji może zgłosić Usługodawcy żądanie usunięcia Konta Użytkownika, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Użytkownika przez Usługodawcę, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.
 12. Usługa Znajdź przesyłkę polega na udostępnieniu Użytkownikowi za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu dedykowanego formularza, którego wypełnienie poprzez wskazanie numeru przesyłki, może umożliwić Użytkownikowi zlokalizowanie interesującej go przesyłki oraz ustalenie stopnia realizacji Usługi przewozu.
 13. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Znajdź przesyłkę, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu korzystania z usługi.
 14. Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę Usługodawcy, tj. prowadzenia działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nie związanych z działalnością Usługodawcy;
  działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd, jak również w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę innych Użytkowników, naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Użytkownika zabezpieczeń Strony Internetowej Serwisu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług nieodpłatnych. Usługodawca zawiadamia Użytkownika o zablokowaniu dostępu do Konta Użytkownika i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.

 

§6. Odpłatna Usługa przewozu, składanie zamówień i realizacja

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników odpłatną Usługę przewozu, za pośrednictwem Dostawców.
 2. W ramach Usługi przewozu, Użytkownik może zlecić Usługodawcy realizację Dostawy określonej przez Użytkownika przesyłki pod wskazany przez Użytkownika adres, za pośrednictwem Dostawcy, wybranego przez Użytkownika spośród wskazanych w formularzu zamówienia Usługi, za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu. Usługodawca realizuje Dostawę na terytorium Europy.
 3. Użytkownik może składać zamówienia na Usługę przewozu w Serwisie Internetowym przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu.
 4. W celu złożenia zamówienia na Usługę przewozu, Użytkownik wypełnia i przesyła do Usługodawcy formularz udostępniony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu. Użytkownik w formularzu określa:
  a) dane nadawcy, w zakresie niezbędnym do realizacji Usługi;
  b) dane odbiorcy, w zakresie niezbędnym do realizacji Usługi;
  c) cechy przesyłki (waga, długość, szerokość, wysokość, rodzaj, zawartość, kształt opakowania);
  d) czy, a jeśli tak to z z jakich elementów dodatkowych Usługi chce skorzystać;
  e) który Dostawca, spośród prezentowanych w formularzu zamówienia,ma dokonać przewozu;
  f) datę i przedział godzinowy nadania przesyłki (dostępne daty i godziny nadania wskazane są Użytkownikowi za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu każdorazowo przed złożeniem przez niego zamówienia).
 5. W trakcie wypełniania formularza zamówienia, Użytkownik ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 6. Użytkownik ma możliwość wybrania za pomocą formularza dodatkowych elementów Usługi. Dostępne elementy dodatkowe Usługi przewozu, zależne są od wybranego przez Użytkownika Dostawcy. W szczególności mogą być to takie elementy dodatkowe, jak:
  a) pobranie - umożliwia Użytkownikowi określenie kwoty, jaką odbiorca będzie musiał zapłacić Dostawcy przy odbiorze nadanej przez Użytkownika przesyłki. W przypadku, gdy Użytkownik wybierze Usługę przewozu wraz z elementem dodatkowym "pobranie" kwota pobrania zostanie przekazana Użytkownikowi przelewem bankowym na wskazany przez Użytkownika numer rachunku bankowego, w ciągu maksymalnie 14 (słownie: dwadzieścia jeden) Dni roboczych od dnia doręczenia przesyłki odbiorcy. Termin otrzymania kwoty pobrania będzie każdorazowo określony przed złożeniem zamówienia, w zależności od
  wyboru danego Dostawcy, dokonanego przez Użytkownika.
  b) dokumenty zwrotne - umożliwia opatrzenie przesyłki koniecznością podpisania przez odbiorcę załączonych dokumentów, które po podpisaniu zostaną przekazane przez Dostawcę Użytkownikowi w terminie maksymalnie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) Dni roboczych, od dnia doręczenia przesyłki odbiorcy;
  c) doręczenie przesyłki w sobotę;
  d) powiadomienie e-mail - powiadomienie o nadaniu przesyłki, przesłane odbiorcy w formie wiadomości e-mail;
  e) potwierdzenie doręczenia - powiadomienie o doręczeniu przesyłki, przesłane nadawcy w formie wiadomości e-mail. Pełna lista elementów dodatkowych, wraz z ich opisem, zakresem, sposobem realizacji oraz ceną brutto (przy czym opis i cena brutto wskazane są również w formularzu zamówienia, w razie wyboru danego elementu dodatkowego przez Użytkownika, przed złożeniem przez niego zamówienia), została zamieszczona przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu.
 7. Użytkownik składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Usługodawcy, wybierając na Stronie Internetowej Serwisu przycisk „Zamawiam i płacę”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Usługodawcy, Użytkownik będący Konsumentem jest informowany o łącznej cenie za wybraną Usługę przewozu wraz z jej ewentualnymi elementami dodatkowymi, terminie realizacji Usługi, o zakresie Usługi, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z zawartą Umową.
 8. Przesłanie przez Użytkownika formularza zamówienia, stanowi przyjęcie przez Użytkownika oferty Usługodawcy na Usługę odpłatną, będącą przedmiotem zamówienia.
 9. Ceny na Stronie Internetowej Serwisu zamieszczone przy danej Usłudze odpłatnej stanowią ceny brutto.
 10. Użytkownik może wybrać następujące formy płatności za Usługi odpłatne:
  a) przelew bankowy lub karta płatnicza poprzez zewnętrzny system płatności tpay.com, obsługiwany przez firmę Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po zakończeniu przez Użytkownika
  procesu składania zamówienia w Serwisie Internetowym oraz po otrzymaniu przez Usługodawcę informacji z systemu tpay.com o dokonaniu płatności przez Użytkownika);
  b) przy pomocy środków zgromadzonych na Koncie Użytkownika (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie niezwłocznie po zakończeniu przez Użytkownika procesu składania zamówienia w Serwisie Internetowym, jeśli kwota znajdująca się na Koncie Użytkownika będzie wystarczająca do zrealizowania zamówienia).
  c) przelew bankowy z odroczonym terminem płatności dostępny wyłącznie dla Użytkowników będących Przedsiębiorcami z przyznanym kredytem kupieckim (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta niezwłocznie po przesłaniu Użytkownikowi przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia, zaś płatność za Towar Użytkownik zobowiązany jest uiścić na warunkach osobno ustalonych ze Usługodawcą). Wszystkie warunki płatności, jak termin płatności oraz wysokość kredytu kupieckiego, znajdują się w Koncie Użytkownika, do której w każdej chwili ma dostęp Użytkownik będący Przedsiębiorcą.
 11. Użytkownik powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy świadczenia Usługi odpłatnej w terminie 3 Dni roboczych.
 12. W wypadku niewykonania zobowiązania przez strony umowy w terminie ściśle określonym, wynikającym z zawartej Umowy, strona uprawniona może w razie zwłoki drugiej strony odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego, zgodnie z art. 492 Kodeksu Cywilnego. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 7 Dni roboczych od dnia zawarcia Umowy. Powyższe uprawnienie ma zastosowanie w szczególności w sytuacji niewywiązania się przez Użytkownika z obowiązku dokonania płatności za złożone zamówienie w terminie ściśle określonym, wskazanym powyżej w §6 ust. 11 Regulaminu. W takiej sytuacji, po bezskutecznym upływie terminu na dokonanie płatności, Usługodawca prześle Użytkownikowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 492 Kodeksu Cywilnego.
 13. Po zawarciu Umowy z Użytkownikiem będącym Konsumentem, Usługodawca potwierdza warunki Umowy, przekazując je Użytkownikowi na Trwałym nośniku, przesyłając je na podany przez Użytkownika podczas składania zamówienia adres poczty elektronicznej wraz z listem przewozowym. Użytkownik powinien wydrukować list przewozowy i dołączyć go do nadawanej przesyłki.
 14. Użytkownik jest zobowiązany do podawania prawdziwych, rzeczywistych wymiarów i wagi nadawanych przesyłek.
 15. W przypadku, gdy podane przez Użytkownika w formularzu zamówienia cechy przesyłki będą różniły się od rzeczywistych, zweryfikowanych i udokumentowanych przez Dostawcę i będzie miało to wpływ na cenę Usługi, Użytkownik zobowiązany będzie do pokrycia różnicy w cenie zgodnie z cennikiem zamieszczonym na Stronie Internetowej Serwisu, obowiązującym w chwili złożenia przez Użytkownika zamówienia.
 16. Użytkownik powinien zapakować nadawaną przesyłkę w zgodnie z zasadami pakowania, dostępnymi na Stronie Internetowej Serwisu.
 17. Usługodawca, zgodnie z wolą Użytkownika przesyła przy pomocy poczty elektronicznej, na adres elektroniczny podany przez Użytkownika podczas składania zamówienia a także udostępnia na Koncie Użytkownika (w przypadku Użytkowników posiadających Konto Użytkownika), fakturę VAT obejmującą zamówione usługi odpłatne, z zastrzeżeniem §7 ust. 4 poniżej. Faktura VAT dostarczana jest przy pomocy poczty elektronicznej w formie pliku elektronicznego w formacie PDF. W celu otwarcia pliku Użytkownikpowinien posiadać bezpłatne oprogramowanie kompatybilne z formatem PDF. Usługodawca rekomenduje w tym celu program Adobe Acrobat Reader, które można pobrać bezpłatnie pod adresem
  http://www.adobe.com

 

§7. Zasilenie Konta Użytkownika

 1. Użytkownik ma możliwość zasilenia swojego Konta Użytkownika dowolną kwotą. W tym celu Użytkownik przechodzi do zakładki "Saldo" i wybiera opcję "Doładuj", zamieszczonej w panelu Konta Użytkownika. Następnie Użytkownik określa kwotę, którą chce zasilić Konto Użytkownika i wybiera polecenie "DOŁADUJ".
 2. Zasilenie Konta Użytkownika środkami pieniężnymi następuje w formie płatności kartą płatniczą albo przelewem bankowym poprzez zewnętrzny system płatności tpay.com, obsługiwany przez firmę Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu.
 3. Po dokonaniu płatności Usługodawca przesyła Użytkownikowi na adres elektroniczny podany przez Użytkownika podczas Rejestracji potwierdzenie dokonania wpłaty środków pieniężnych na Konto Użytkownika.
 4. Usługodawca przesyła, drogą elektroniczną na adres elektroniczny Użytkownika podany podczas Rejestracji oraz udostępnia na Koncie Użytkownika, fakturę VAT obejmującą dokonane przez Użytkownika zasilenie środkami pieniężnymi Konta Użytkownika.
 5. Użytkownik ma możliwość wypłaty środków pieniężnych zgromadzonych na Koncie Użytkownika. W tym celu Użytkownik powinien zgłosić Usługodawcy przy pomocy wiadomości elektronicznej, wolę wypłaty zgromadzonych na Koncie Użytkownika środków pieniężnych. Usługodawca w terminie do 3 (słownie: trzech) Dni roboczych przekazuje Użytkownikowi środki pieniężne na rachunek bankowy, przy użyciu którego Użytkownik zasilił Konto Użytkownika.

 

§8. Reklamacje

 1. Użytkownik może zgłosić Usługodawcy reklamacje w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę lub dotyczącą Usługi przewozu. Reklamacja może być złożona przykładowo w formie elektronicznej i przesłana na adres
  elektroniczny Usługodawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Użytkownika, podany w zgłoszeniu reklamacji.
 2. Usługodawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

 

§9. Szczególne postanowienia dotyczące Użytkowników, będących Przedsiębiorcami.

(Postanowienia niniejszego paragrafu odnoszą się wyłącznie do Użytkowników będących Przedsiębiorcami).

 1. W przypadku Umów zawieranych z Użytkownikami będącymi Przedsiębiorcami Usługodawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Użytkownika będącego Przedsiębiorcą.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody Użytkownika spowodowane nieprawidłowym wypełnieniem przez Użytkownika formularza, o którym mowa w §6 ust. 4, w szczególności poprzez podanie błędnych danych adresowych odbiorcy bądź adresata lub określenia niezgodnych z rzeczywistością cech przesyłki, określonych w §6 ust. 4 lit. c. W przypadku, gdy rzeczywiste cechy przesyłki będą różnić się od cech podanych przez Użytkownika w formularzu pracownik Dostawcy może naliczyć dodatkowe koszty, zgodnie z cennikiem zamieszczonym na Stronie Internetowej Serwisu.
 3. W przypadku powstania sporu pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem będącym Przedsiębiorcą, sądem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Usługodawcy.

 

§10. Odstąpienie od Umowy zawartej na odległość przez Konsumenta

 1. Użytkownik będący Konsumentem, który zawarł Umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 2. Bieg terminu na odstąpienie rozpoczyna się od dnia zawarcia Umowy o świadczenie usługi.
 3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia Usługi.
 4. Konsument może odstąpić od Umowy składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone przykładowo pisemnie na adres Usługodawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Usługodawcy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu pod adresem: Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy jest ona uważana za niezawartą.
 6. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności.
 7. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

§11. Ochrona danych osobowych

 1. Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności.

 

§12. Rozwiązanie umowy o świadczenie nieodpłatnej usługi drogą elektroniczną

 1. Zarówno Użytkownik, jak i Usługodawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług nieodpłatnych drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
 2. Użytkownik rozwiązuje umowę o świadczenie usługi nieodpłatnej drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Usługodawcy z oświadczeniem woli Użytkownika.
 3. Usługodawca wypowiada umowę o świadczenie usługi nieodpłatnej drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Użytkownika stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika podczas Rejestracji.

 

§13. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Użytkownikami będącymi Przedsiębiorcami Usługodawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Użytkownika będącego Przedsiębiorcą.
 2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Serwisu.
 3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo szwedzkie.
 4. Usługodawca informuje Użytkownika będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być
  w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Usługodawca informuje, że pod adresem
  http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Usługodawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Użytkownika. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od
  dnia opublikowania na Stronie Internetowej Serwisu. Usługodawca poinformuje Użytkownika na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 6. Umowy z Usługodawcą zawierane są w języku polskim.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 06.02.2020 r.
Informujemy, że ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania (link). Informacje o zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. x